Застапување на политиката за вишок на храна

 

Што правиме

  • Бараме промени во постојното законодавство фокусирано на проширување на регулативите за донација на вишокот на храна, вклучувајќи ја и потребата од даночни бенефиции за донаторите на храна
  • Зголемување на капацитетите во рамките на граѓанскиот сектор за да се обезбеди редистрибуција на донации од храна
  • Заштита за донатори на храна и агенции за примање од дополнителни обврски 

Зошто?

  • Сегашното законодавство и регулатива ги попречува донациите од вишок на храна, што доведува до огромно трошење на ресурси за поддршка на 1 од 5 Македонци кои немаат доволно храна
Како?
  • Прегледајте донации од вишок храна од земји низ Европската унија и Западен Балкан
  • Креирајте анализа на политиките по преглед од ситуацијата во странство и дома
  • Работна сесија со членови на Министерството за труд и социјална политика, земјоделство, финансии и храна и Агенција за ветеринарство, вклучително и членови од граѓанскиот сектор
  • Сподели наоди и можности со Стопанските комори
  • Извештај за резултатите со премиерот да се идентификува и додели соодветна поддршка на министерството за да се воспостават законски чекори за да се продолжи напред