Систем за донација на вишок храна

 

Што правиме

  • Воспоставување на систем на трговци, дистрибутери и други субјекти кои обезбедуваат храна со локални граѓански организации да дистрибуираат вишок на храна до маргинализираната и несигурна заедница

Зошто?

  • Имаме 445.099 граѓани (21% од населението) кои се борат со сиромаштија (заработуваат помалку од 2.667,61 евра годишно за едно четиричлено семејство) и немаат доволно храна секој ден. Во моментов имаме 50 јавни кујни кои обезбедуваат 1 оброк дневно на 3.500-4.000 граѓани, само мал дел од населението кое има потреба, со огромна цена од 1.572.392 € – 1.778.457 € годишно, поради тоа што храната е купена наместо искористена од над 5.000 тони вишок на храна што се депонира секоја година.
Како?
  • Спроведете проценка на тековната инфраструктура
  • Развојте стратегија за учество во мрежа
  • Идентификувајте и изберете трговци, дистрибутери и други субјекти кои обезбедуваат храна со учество на НВО
  • Креирање технолошко решение за идентификуваните донатори и групи на корисници фокусирани на максимизирање на прераспределбата на вишокот на храна
  • Подгответе прирачник за работа за учесниците во активноста
  • Одржете обуки со други добротворни организации
  • Имплементријате пилот проекти во Македонија
  • Обезбедете финално резиме и препорака за прераспределба на храна во целата земја  до јавната институција